Tijdens deze opleiding leert u wat het omgevingsplan betekent voor uw dagelijkse werkzaamheden. Tevens leert u hoe u een omgevingsplan maakt gebruikmakend van de volle reikwijdte van de Omgevingswet en welke strategische keuzes u hiervoor moet maken.

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Rick Keim
Bestemd voor
 • Vergunningverleners
 • Handhavers
 • Toezichthouders
 • Beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening
 • Juridisch medewerker Ruimtelijke Ordening
 • Projectleiders 
 • Afdelingshoofden
 • Teamleiders

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen voor gemeenten teruggebracht naar circa 355 omgevingsplannen. Per gemeente komt er één omgevingsplan. Dit plan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied.

Het Omgevingsplan roept nu nog veel vragen op:

 • Wat betekent het omgevingsplan nu voor de werkzaamheden in uw dagelijkse praktijk in uw gemeente?
 • Hoe maakt u een omgevingsplan dat gebruikmaakt van de volle reikwijdte van de Omgevingswet?
 • Welke strategische keuzes moeten gemaakt worden om te komen tot een compleet omgevingsplan?

Tijdens deze praktijkgerichte opleidingsdag worden bovenstaande vragen beantwoord. Daarnaast wordt er stilgestaan bij:

 • De kernwaarden; waarden en lokale identiteit uit de omgevingsvisie.
 • De normen en waarden uit bestaand beleid en eventueel het bestemmingsplan verbrede reikwijdte.
 • De keuzes om normen en waarden vast te leggen en het gewenste ambitieniveau.
 • Het participatieproces.
 • De afwegingsruimte bij omgevingsvergunningverlening.
 • De handhaving en monitoring van de gestelde normen.

U wordt tijdens de opleiding op de hoogte gebracht van:

 • Welke politieke keuzes uit de omgevingsvisie in het omgevingsplan ‘landen’.
 • Welke waarden in normen in het omgevingsplan worden vastgelegd.
 • Wat de keuzes in het omgevingsplan betekenen voor vergunningverlening en handhaving.

Wij doorlopen met u de bovenstaande beleidscyclus van de Omgevingswet vanuit het omgevingsplan.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Ochtend
Tijdens de ochtend ontvangt u concrete handvatten voor het opstellen van een Omgevingsplan. Wij staan - per thema - stil bij:
 • de omgevingsvisie, het bestaand beleid en het bestemmingsplan verbrede reikwijdte
 • de keuzes om normen en waarden vast te leggen op basis van het gewenste ambitieniveau
 • het participatieproces
 • de afwegingsruimte bij verlening en handhaving
Centraal staan:
 • het omgevingsplan van waarden naar normen
 • de beleidscyclus Omgevingswet vanuit het perspectief van het omgevingsplan
Vanzelfsprekend behandelen wij tal van voorbeelden.

Middag
In de middag wordt er een casus behandeld. Deze kan betrekking hebben op:
 • de klimaatadaptatie
 • milieunormen
 • de energietransitie
Tot slot krijgt u een doorkijkje in de te verwachten ontwikkelingen.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma
Na afloop van deze opleiding:
 • bent u in staat om een omgevingsplan te maken, gebruikmakend van de volle reikwijdte van de Omgevingswet
 • heeft u een goed beeld van de juridische en organisatorische impact van het omgevingsplan op uw gemeente
 • bent u op de hoogte van wat leeft en speelt rondom de omgevingsplannen en u kunt de consequenties ervan voor de praktijk overzien

Rick Keim

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.