De cursus gaat in op de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg ggz (Wvggz). Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de wet en weet u hoe u de gemeentelijke taken moet uitvoeren.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Hugo Ter Steege
Bestemd voor
 • Uitvoerende professionals bij gemeenten:
  • medewerkers sociale teams
  • Wmo-consulenten
  • bestuursondersteuners
 • Uitvoerende professionals bij externe partijen:
  • GGD
  • maatschappelijk werk
  • bemoeizorg
 • Kwaliteitsmedewerkers

De Wvggz gaat over mensen die zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengen als gevolg van een psychische stoornis en waarbij vrijwillige zorg geen optie meer is. Bij hen kan onder strikte voorwaarden verplichte zorg worden ingezet door middel van een zorgmachtiging van de rechter (geen crisis) of een crisismaatregel van de burgemeester (crisis). De Wvggz is op 1 januari 2020 in werking getreden.

De cursus gaat in op de bedoeling en mogelijkheden van deze wet. Belangrijke onderwerpen zijn het voorkomen van verplichte zorg, ambulante vormen van verplichte zorg en de rechten van betrokkenen en hun naasten.
De cursus behandelt de taken voor gemeenten in het kader van de zorgmachtiging, de crisismaatregel, het verplichte regionale overleg, de essentiële voorwaarden voor deelname aan de samenleving, de gegevensdeling en de informatievoorziening.

Aan de hand van casuïstiek gaan we in op uitvoering van de taken in het kader van de zorgmachtiging, crisismaatregel en de essentiële voorwaarden voor deelname aan de samenleving. Over welke kennis en vaardigheden moet de uitvoerende professional beschikken? En welk gedrag past hierbij?
Aan het einde van de cursus heeft u voldoende handvatten gekregen om de wet goed te kunnen uitvoeren.

Deze cursus is met name gericht de uitvoering van de Wvggz. De training is daarom minder geschikt voor gemeentelijke projectleiders, beleidsmedewerkers zorg en integrale veiligheid, informatieanalisten en privacy officers die zich puur richten op de implementatie van de Wvggz. Voor hen verwijzen we naar de cursus Wvggz en gemeenten.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Kennismaking en inventarisatie
We maken kennis met elkaar en inventariseren waar elke gemeente staat in de uitvoering van de Wvggz. Vervolgens bepalen we aan de hand van een parkeerlijst waar de specifieke kennisbehoeften van de deelnemers liggen.

Wvggz en aanpalende wetgeving
We staan stil bij de bedoeling van de wet en de taken die gemeenten vanaf 1 januari 2020 hebben gekregen. Ook staan we stil bij aanpalende wetgeving, zoals de Wet zorg en dwang, de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Uitvoeringsmodellen
We verkennen de verschillende modellen voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. In eigen beheer of bij externe partijen?

Terugblik ochtendprogramma
We vatten de punten uit het ochtendprogramma samen en lopen de parkeerlijst langs.

Lunch

Uitvoerende professionals
We staan stil bij de uitvoerende professional. Wie is dit en over welke kennis, vaardigheden en gedrag moet hij of zij beschikken om de wet goed te kunnen uitvoeren?

Uitvoering zorgmachtiging
Aan de hand van een casus en het lokale werkproces verdiepen we ons in de uitvoering van gemeentelijke taken in het kader van de procedure zorgmachtiging. We lopen alle stappen door:
 • aannemen meldingen
 • triageren meldingen
 • uitvoeren verkennend onderzoek
 • aanvragen verzoekschrift voorbereiding zorgmachtiging bij de officier van justitie en
 • informeren melder naar aanleiding van de uitkomst van het verkennend onderzoek

Uitvoering crisismaatregel
Aan de hand van een casus en het lokale werkproces verdiepen we ons in de uitvoering van gemeentelijke taken in het kader van de procedure crisismaatregel. We lopen alle stappen door:
 • verwerken signaal crisissituatie
 • informatie verzamelen met betrekking tot de crisismaatregel
 • besluiten tot de crisismaatregel en
 • uitvoeren acties na het besluit
Uitvoering essentiële voorwaarden
Aan de hand van een casus en het lokale werkproces verdiepen we ons in het regelen van de essentiële voorwaarden voor deelname aan de samenleving van degene die verplichte zorg krijgt. Het gaat om identiteitspapieren, een woning, een uitkering of een ander inkomen en eventueel schuldsanering.

Terugblik
We vatten de punten uit het middagprogramma samen en lopen de parkeerlijst langs.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van de cursus heeft de deelnemer inzicht in de:

 • bedoeling en mogelijkheden van de wet
 • gemeentelijke taken: de zorgmachtiging, de crisismaatregel, het verplichte regionale overleg, de essentiële voorwaarden voor deelname aan de samenleving, de gegevensdeling en de informatievoorziening
 • uitvoering van de gemeentelijke taken in het kader van de zorgmachtiging, de crisismaatregel en de essentiële voorwaarden voor deelname aan de samenleving
 • kennis, vaardigheden en gedrag die nodig zijn voor de uitvoering van deze taken

Hugo Ter Steege

Hugo ter Steege, directeur/eigenaar van Ter Steege Consult en strategisch adviseur sociaal domein bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Kwartiermaker Wvggz/Wzd voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. Deelnemer van de landelijke werkgroep Wvggz van de VNG. Tevens deelnemer van de regionale projectorganisatie invoering Wvggz/Wzd in Brabant-Oost.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.