Versterk bestuurlijke en maatschappelijke beleving via rijker verantwoorden! Na de training kunnen deelnemers in de eigen organisatie een rijkere invulling geven aan de wettelijk verplichte beleidscyclus voor VTH, de Big-8.

Niveau Specialisatie
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Pieter Guis
Bestemd voor
 • Managers VTH / Omgevingsdienst
 • Beleidsadviseurs VTH
 • Business controllers in het ruimtelijk domein
 • Raadsleden

Wanneer doet vergunningverlening, toezicht en handhaving het eigenlijk goed? Simpelweg als de wettelijke termijnen worden gehaald en als de besluiten de rechterlijke toets kunnen doorstaan? VTH heeft een belangrijke rol in actuele maatschappelijke opgaven. De energietransitie, het behoud van lokale cultuurhistorische waarden, het versterken van een prettig woon- en leefklimaat, etc. Maar lukt het ook om dat verhaal te vertellen? Wanneer debatteert uw gemeenteraad over handhaving? Wanneer besteedt de krant aandacht aan bouwtoezicht? De ervaring leert dat de aandacht er vooral is als er iets mis gaat: het instorten van een parkeergarage, juridische strijd over een vergunning, een burenruzie die via handhavingsverzoeken over en weer wordt uitgevochten.

Alles wat ondertussen goed gaat valt weinig op. Hoe zorgt u ervoor dat de echte toegevoegde waarde van VTH zichtbaarder wordt voor bestuur en samenleving? Dat het gaat over de maatschappelijke opgaven waar u aan bijdraagt? Zodanig dat u kunt rekenen op draagvlak? En zodanig dat inwoners en ondernemers uit zichzelf al meer in lijn met de bedoeling van de regelgeving gaan handelen? We geven u concrete handvatten, gebruikmakend van het gedachtegoed van ‘Rijker Verantwoorden’. Deze filosofie en aanpak wordt steeds meer toegepast binnen de publieke sector en draagt bij aan de terugkeer naar ‘de bedoeling’. Het gaat om de leefwereld en wat daar werkelijk tot stand komt.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Ochtendprogramma
 • De huidige praktijk van sturing en verantwoording
 • De procescriteria in de WABO (de BIG-8 cyclus)
 • Inleiding Rijker Verantwoorden (ontstaan, basis van het gedachtegoed)
 • De maatschappelijke bijdrage van VTH
 • Inzoomen op lokale maatschappelijke opgaven waar VTH aan bijdraagt
 • Het verantwoordingsbeeld: vertaling van de opgave(n) naar sturing
          - op realisatie
          - op leren en experimenteren
          - op beïnvloeden en mobiliseren
          - op legitimering van inzet en resultaat 

Middagprogramma
 • Oefenen met het vertalen van een herkenbare opgave naar sturing met behulp van het verantwoordingsbeeld
 • Laten zien hoe het werkelijk gaat – voorafgaand aan, tijdens en na de uitvoering
         - de verantwoordingsmix
         - welke vormen worden nu ingezet? Voor welke stakeholder(s)? Met welk doel?
         - welke vorm en stakeholder zijn onderbelicht?  
         - welke andere vormen van verantwoording zouden ingezet kunnen worden?
           Met welk doel (leren, realiseren, mobiliseren)?

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na de training kunnen deelnemers in de eigen organisatie een rijkere invulling geven aan de wettelijk verplichte beleidscyclus voor VTH, de Big-8. Zodanig dat deze cyclus geen verplicht nummer is, maar een stimulans voor betrokkenheid, een lerende organisatie en grip op resultaat. Deelnemers zijn in staat om:

 • de maatschappelijke bijdrage van vergunningverlening, toezicht en handhaving pakkend te verwoorden
 • deze toe te spitsen op actuele landelijke en lokale opgaven (bv. energieneutraal bouwen, asbestsanering, aanpak woonoverlast)
 • de complexe praktijk van het werken aan deze opgaven recht te doen door bij sturing en verantwoording verder te kijken dan aantallen vergunningen en inspecties, doorlooptijden etc.
 • richting te geven aan het continue leerproces dat plaatsvindt in de dagelijkse praktijk om daarmee de kans op het bereiken van de beoogde resultaten te vergroten
 • zodanig te laten zien wat er gebeurt en wat wordt bereikt, dat betrokken partijen getriggerd worden om aan te haken en bij te dragen (actiegroepen, professionele partijen, omwonenden, etc.)
 • een passende mix van cijfers, letters, beeld en dialoog te bepalen waarmee geloofwaardig kan worden ‘verteld’ hoe het gaat
Pieter Guis 300x300

Pieter Guis

Pieter is Senior Consultant bij RONT Management Consultant en jarenlang als (interim) manager
werkzaam geweest binnen het ruimtelijk domein en heeft zich volop bezig gehouden met de voorbereiding van teams van gemeenteambtenaren op de komst van de Omgevingswet. Als adviseur en trainer begeleidt hij organisaties in het verbinden van strategie, visie en uitvoering. Door vandaag een stap te zetten in de goede richting. En door niet terug te schrikken als het even tegen zit, maar daarvan te leren, bij te sturen en door te zetten.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.