Tijdens deze opleiding wordt u bijgepraat over de wetgeving en de actuele jurisprudentie omtrent geluid in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, zodat u weer op de hoogte bent.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Rachid Benhadi
Bestemd voor
 • Afdelingshoofd
 • Teamleider
 • Beleidsmedewerker
 • Toezichthouder
 • Vergunningverlener
 • Medewerker bezwaar en beroep

Geluid speelt bij vrijwel elk ruimtelijk besluit (o.a. bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen) een belangrijke rol. Enerzijds zijn er de belangen van bedrijven die vragen om een zorgvuldige inpassing van de vergunde bedrijvigheid. Anderzijds zijn er de belangen van omwonenden die verstoken willen blijven van (een toename van) geluidhinder en graag zo min mogelijk bedrijvigheid en andere hinder gevende functies (zoals bijv. industrie of evenementen) in hun omgeving willen. Deze belangen vergen een complexe belangenafweging en een zorgvuldige motivering door de gemeenteraad en in voorkomend geval burgemeester en wethouders.

Met de komst van de Omgevingswet gaat ook de geluidwetgeving op de schop. Er lopen twee wetgevingstrajecten: de Omgevingswet met de uitvoeringsbesluiten (AMvB’s) en het aanvullingsspoor geluid (Aanvullingswet Geluid en Aanvullingsbesluit Geluid). De Omgevingswet en de AMvB’s zullen de nodige wetswijzigingen met zich brengen. Dat zal de nodige veranderingen voor de praktijk tot gevolg hebben.

Zo vervalt bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit en het daarin opgenomen stelsel van landelijk geüniformeerde en rechtstreeks werkende geluidimmissienormen. Daarvoor in de plaats komt het Besluit kwaliteit leefomgeving die, door middel van instructieregels, gemeenten verplicht om geluidnormen in het omgevingsplan op te nemen. De Aanvullingswet Geluid en het Aanvullingsbesluit gaan de Wet geluidhinder (incl. de samenhangende regelingen) vervangen.

Tijdens deze opleiding wordt u bijgepraat over de wetgeving en de actuele jurisprudentie omtrent geluid in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, zodat u weer op de hoogte bent. Wij bespreken verschillende geluidsvraagstukken die een rol spelen bij ruimtelijke besluiten. Actuele ontwikkelingen in de rechtspraak lichten we toe aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

Tevens geven wij een doorkijkje naar de toekomstige Omgevingswet. Wij laten u zien welke veranderingen deze wetgevingsoperatie met zich meebrengen voor uw praktijk (o.a. de invoering van geluidproductieplafonds voor gezoneerde industrieterreinen). Wij bespreken ook de toekomstige wijzigingen tijdens deze opleiding.

09:00 uur uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Ochtend
Doel ochtenddeel: huidig recht
 • Overzicht juridisch speelveld: welke geluidregelingen zijn er en bij welke besluiten speelt geluid een rol?
 • Actualiteiten rechtspraak
 • Inzicht in valkuilen bij besluitvorming
 • Tips & tricks om maximaal gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden
Onderwerpen die tijdens de ochtend aan bod komen zijn (o.a.) de volgende:
 • Verhouding goede ruimtelijke ordening tot sectorale geluidswetgeving
 • De verdeling van geluidsruimte op gezoneerde industrieterreinen (geluidverkaveling)
 • Emissie- en/of immissienormen in een bestemmingsplan
 • Het inbouwen van waarborgen in een bestemmingsplan om geluidshinder te voorkomen
 • Het stellen van maatwerkvoorschriften aan inrichtingen in verband met ruimtelijke ontwikkelingen
 • De beoordeling van de aanvaardbaarheid van optredende geluidhinder en de invulling van de beoordelingsvrijheid door het bevoegd gezag
 • Geluidgevoelige objecten, en (nuance)verschillen in beoordelingskaders; toekomstige ontwikkelingen op het gebied van geluidswetgeving (Aanvullingswet Geluid en Omgevingswet)
Middag
Doel middag: toekomstig recht (Omgevingswet en Besluit kwaliteit leefomgeving, Aanvullingswet Geluid)
 • Welke wetswijzigingen kunnen we verwachten?
 • Wat houden deze wetswijzigingen in?
 • Wat betekenen deze wetswijzigingen voor de praktijk?
 • Hoe kunnen we ons voorbereiden op deze wetswijzingen?
 • Welke mogelijkheden uit toekomstige wetgeving kunnen nu ook al toegepast
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze opleiding:

 • kunt u de mogelijke gevolgen overzien van de uitspraken in de jurisprudentie 
 • weet u hoe u deze toe moet passen
 • kunt u besluiten zodanig voorbereiden dat aannemelijk is dat deze standhouden bij de bestuursrechter

Tijdens de opleiding is voldoende ruimte voor praktijkvragen.

Rachid Benhadi

Rachid Benhadi is Advocaat bij Hekkelman Advocaten N.V. en promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Expert op het gebied van het omgevingsrecht, met een specialistische focus op geluid. Rachid publiceert en doceert veelvuldig over de normering van geluid. In zijn praktijk staat hij overheden, ontwikkelende partijen en industrie bij.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.