In deze cursus wordt ingegaan op het huidige regime rondom bodemsanering, het voorgestelde overgangsrecht en de plaats en betekenis die bodemverontreiniging onder de Omgevingswet zal innemen.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Bert Baan
Bestemd voor
Iedereen die te maken krijgt met het bodemdossier, zoals:
 • Beleidsmedewerkers
 • Juristen
 • Vergunningverleners
 • Handhavers
 • Opstellers van bestemmingsplannen
 • Overige professionals die nu en/of straks bodem taken uitvoeren

 

Het bodembeschermingsrecht heeft altijd een grote rol gespeeld vanuit het belang om de bodem te beschermen en geschikt te maken voor de functie die het krijgt. Van multifunctioneel saneren eind jaren 70 tot functioneel saneren de laatste 10 jaar.

Het huidige saneringsregime, zoals dat nu is onder de Wet bodembescherming, zal binnen een aantal jaren, als de Omgevingswet in werking treedt, drastisch veranderen. De Aanvullingswet bodem en het Aanvullingsbesluit bodem geven de grote lijnen weer hoe het toekomstige regime zal worden. Uitgangspunt is dat alle locaties waar spoedeisende sanering noodzakelijk is, zijn gesaneerd wanneer de Omgevingswet in werking treedt. De vraag is of dat lukt.

Welke strategie en acties moet de gemeente ondernemen voordat het Omgevingswet in werking treedt en welke acties na inwerkingtreding van de Omgevingswet? Om dit goed te kunnen beoordelen, behandelen we het toekomstige regime en stippen enkele voor de gemeentelijke belangrijke punten aan waar in de praktijk mogelijk knelpunten kunnen ontstaan en waar gemeenten beleidsvrijheid hebben.

In deze cursus wordt ingegaan op het huidige regime rondom bodemsanering, het voorgestelde overgangsrecht, en de plaats en betekenis die bodemverontreiniging onder de Omgevingswet zal innemen. Hiermee bent u goed voorbereid welke acties u kunt ondernemen om u voor te bereiden op het toekomstige bodemregime als de Omgevingswet in werking is getreden.

De meerwaarde van deze cursus is dat u door de combinatie van de gedoceerde theorie en bespreking van elkaars problematiek en uitdagingen praktische input krijgt om werkelijk aan de slag te gaan binnen uw organisatie met uw (toekomstige) bodemtaak.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

U krijgt naast een stuk theorie ook handvatten hoe u zich kunt voorbereiden op het toekomstige bodemregime onder de Omgevingswet en wat u onder het huidige recht nog kunt doen.
 • Hoe luidt het huidige bodembeschermingsrecht?
 • Hoe luidt het bodembeschermingsrecht onder de Omgevingswet (Aanvullingswet bodem)
 • Wat zijn de verschillen tussen het huidige en toekomstige regime?
 • Hoe luidt het overgangsrecht?
 • Handvatten om te bepalen welke initiatieven en activiteiten gelet op het overgangsrecht het beste onder het huidige regime kunnen worden afgehandeld en welke onder het toekomstig regime.
 • Locatieontwikkeling onder de Aanvullingswet bodem en de Omgevingswet
Bodem wordt als integraal onderdeel van ontwikkelingen binnen de fysieke leefomgeving behandeld, zoals dat ook het uitgangspunt wordt onder de Omgevingswet. Daarbij wordt gegaan welke wijzigingen dit meebrengt voor gemeenten en welke cultuuromslag zij moeten maken om bodem een plek te geven bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Theorie wordt afgewisseld met het behandelen van een casus of uitvoeren van een oefening om het geleerde toe te passen of te bediscussiëren zodat alle cursisten het gevoel hebben iets uit de cursus te kunnen halen voor de situatie binnen hun eigen organisatie of een specifieke bodemsaneringslocatie binnen hun beheergebied.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze cursus:

 • heeft u een overzicht gekregen van de beschikbare instrumenten onder het huidige en toekomstige wettelijke bodemregime en hoe u die kunt inzetten
 • weet u wat de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit bodem inhouden
 • heeft u handvatten gekregen om u voor te bereiden op de Omgevingswet, Aanvullingswet bodem, Aanvullingsbesluit bodem, waaronder een overzicht van het verschil in bodemtaken van het huidige en toekomstige bodemregime

Deze cursus is zowel voor mensen die nu werkzaam zijn bij het bevoegd gezag Wet bodembescherming en voor mensen die onder het toekomstige regime bodemtaken zullen uitvoeren. De nadruk zal liggen op het toekomstige regime en hoe nog gebruik te maken van het huidige wettelijke regime voor het nieuwe regime in werking treedt.

Bert Baan

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.