Verzamelwet SZW 2015

Verzamelwet SZW 2015

De opvallendste wijzigingen op een rij

Opinie
Bewaren in kennisdossier
30 juli 2014

Vorige week heeft minister Asscher van Sociale Zaken de Verzamelwet SZW 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van Sociale Zaken, waaronder de Participatiewet die per 1 januari 2015 van kracht wordt. Een aantal door Kluwer Schulinck gesignaleerde omissies in de Participatiewet worden door de Verzamelwet gerepareerd, maar ze zijn nog niet allemaal van tafel. In dit stuk zet ik de meest opvallende wijzigingen op een rijtje.

Aan de Participatiewet wordt een grondslag toegevoegd voor het afstemmen van een schending van de re-integratieplicht, waardoor de ontheffing van de arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder is ingetrokken. Deze grondslag voor afstemming zoals bedoeld in artikel 9a lid 12 Participatiewet, was namelijk per abuis verdwenen in de Participatiewet. Hij wordt opnieuw geïntroduceerd in de Participatiewet in artikel 8 lid 1 onderdeel d Participatiewet. Dit betreft een tweede versie van artikel 8 lid 1 onderdeel d Participatiewet. Eerder werd al een artikel 8 lid 1 onderdeel d Participatiewet voorgesteld waarin de opdracht voor de verrekening van de bestuurlijke boete bij recidive is opgenomen.

Kostendelersnorm opnieuw geformuleerd

Daarnaast wordt artikel 22a Participatiewet anders geformuleerd. Dit artikel bevat de zogenaamde 'kostendelersnorm'. De uitzondering voor studenten is technisch aangepast. De nieuwe formulering brengt duidelijker tot uitdrukking dat het gaat om het volgen van die soorten van onderwijs waarvoor recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming kan bestaan, en dat bij personen die een opleiding volgen waarbij aanspraak op studiefinanciering kan bestaan, met het oog op die aanspraak alleen hun leeftijd in aanmerking wordt genomen. Ook is de formulering van artikel 22a, zesde lid, eerste zin technisch aangepast en brengt nu duidelijker tot uitdrukking dat de norm voor gehuwden die met anderen de woning delen, afzonderlijk wordt vastgesteld en dat de totale norm voor de gehuwden de som van die afzonderlijk vastgestelde individuele normen is.

De omissie die ik eerder signaleerde met betrekking tot toepassing van de kostendelersnorm blijft echter in stand. Dit betekent dat het voor de uitvoering nog steeds onduidelijk is of de kostendelersnorm in het geheel niet kan worden toegepast ten aanzien van mensen jonger dan 21 jaar, studenten en personen met een commerciële relatie, of dat de kostendelersnorm wel moet worden toegepast maar zij enkel niet meetellen bij de A-factor van de kostendelersnorm (het aantal personen waarmee de norm wordt berekend).

Overgangsrecht WWB aangepast

Verder wordt artikel 78z Participatiewet over het overgangsrecht met betrekking tot de WWB gewijzigd in verband met het herstel van enkele wetstechnische omissies. Het betreft het herstel van verwijzingen, het eruit halen van overgangsrecht voor een niet bestaande verordening en het toevoegen van overgangsrecht ten aanzien van de verordening loonkostensubsidie en loonwaarde.

Gezinsleden hoofdelijk aansprakelijk voor betaling bestuurlijke boete

Ook wordt in de Verzamelwet geregeld dat alle gezinsleden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor betaling van de bestuurlijke boete, zoals ook het geval is met terugvordering van bijstand. Dit is van belang omdat ten aanzien van belanghebbenden die gezinsbijstand ontvangen de mede-aansprakelijkheid niet altijd van rechtswege is geborgd, aldus het kabinet in de toelichting. Er is namelijk niet altijd sprake van een (gemeenschappelijk) huwelijksvermogen waarop verhaal mogelijk is, bijvoorbeeld in samenwoonsituaties. Het kabinet is van mening dat het bij gezinsbijstand wel mogelijk moet zijn verhaal te kunnen halen bij alle gezinsleden.

Nota van wijziging op wetsvoorstel in voorbereiding

Het is de verwachting dat de wijzigingen van de Participatiewet per 1 januari 2015 in werking treden, maar in welke vorm is nog de vraag. Minister Asscher heeft namelijk al voordat de Verzamelwet openbaar was, aangekondigd dat er een nota van wijziging op het wetsvoorstel in voorbereiding is. De nota van wijziging zal naast technische aanpassingen een aantal voorstellen bevatten die voortkomen uit de parlementaire behandeling van de Wet werk en zekerheid en de Invoeringswet Participatiewet. Asscher wil de nota van wijziging tegen het einde van het zomerreces indienen. Uiteraard houdt Kluwer Schulinck u hiervan op de hoogte.

Reageren