De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het provinciebestuur te weinig onderzoek deed naar de gevolgen van het doden van de dieren. Gedeputeerde Staten moeten binnen zes maanden alsnog een dergelijk onderzoek laten uitvoeren.

Eerdere uitspraak

Het afschieten van de vogels in de zogenoemde Natura 2000-gebieden De Wieden en Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is al langer een heet hangijzer. In 2015 zette de Raad van State al een streep door een besluit van de provincie rond het zonder vergunning schieten van grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen.

Ook destijds oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat het provinciebestuur te weinig onderzoek had gedaan naar de mogelijk negatieve effecten om het afschieten zonder vergunning te mogen toestaan.

Natuurlijk evenwicht

De Vogelbescherming procedeert tegen het besluit van de provincie om te jagen op de vogels, onder meer omdat dat het natuurlijk evenwicht in de natuurgebieden ernstig zou verstoren. De provincie wil het schieten juist toestaan omdat de ganzen grote schade aanrichten aan gewassen van boeren in de omgeving.