Minister Schultz heeft tijdens de vergadering aangeven dat het van belang is om de uitvoering van het DSO te monitoren maar dat ze voorlopig nog geen zicht heeft op de daadwerkelijke kosten van de diverse informatiehuizen. Half maart werd al bekend dat het maximale investeringsbudget niet toereikend zal zijn.  Schultz heeft dit jaar ook al opdracht gegeven om de belangrijkste risico`s en de slagingskans van het project te onderzoeken. De minister heeft aangegeven dat het DSO moet functioneren voordat de Omgevingswet in werking kan treden. 

Participatie 

Het CDA heeft aangegeven dat zij zonder een bewezen goed werkende infrastructuur geen groen licht zal geven aan de invoering van de Omgevingswet. De vrees is dat er maar een half systeem beschikbaar zal zijn. De PvdA is ook van mening dat de Omgevingswet pas in werking kan treden als het DSO op orde is. Deze partij maakt zich zorgen over de verplichte participatie van burgers omdat deze participatie is gekoppeld aan digitalisering en het maar de vraag is of het DSO op tijd toegankelijk zal zijn voor burgers. 

Kosten 

In de Kamer bestaat onduidelijkheid over de kosten zoals de beschikbare budgetten bij de overheden. Waterschappen, gemeenten en provincies moeten zelf investeren in eigen ICT die zal worden ontsloten in de informatiehuizen. De minister kan nu nog niet zeggen wat het project precies gaat kosten. 

Ditigale veiligheid

De digitale veiligheid van het DSO staat bij de VVD voorop. Minister Schultz deelt deze zorgen. Ze geeft verder ook aan dat ICT-projecten altijd duurder worden dan geraamd en langere implementatie vergen. Door monitoring wil de minister de risico`s beheersen.  

Inspraak 

De minister heeft verder toegezegd dat zij beide Kamers per brief zal informeren over de stand van zaken. Naar aanleiding van deze brieven kunnen de beide Kamers besluiten of zij al dan niet willen ingrijpen. Een voorstel van de PvdA om de Staten-Genaraal te betrekken bij belangrijke beslissingen legt zij naast zich neer.