Het stelsel van omgevingsdiensten staat stevig overeind, levert kwaliteit en is niet meer weg te denken bij Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Dit blijkt uit een onderzoek en een evaluatie van adviesbureau Berenschot. Bovendien ontwikkelt het stelsel zich gestaag door. De robuuste uitvoeringspraktijk is een stevige basis voor de opname van de Wet VTH in de Omgevingswet. Het onderzoek en de evaluatie van de Wet VTH zijn op 6 juli aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Blijvende kwaliteitsverbetering

Het adviesbureau geeft aan dat de Wet VTH* een impuls is geweest voor blijvende kwaliteitsverbetering en een robuuste uitvoeringspraktijk voor het VTH-stelsel. Binnen het stelsel zal echter ook nog veel werk moeten worden verricht. Zo zijn er de nodige uitdagingen rond de verschuiving van inputfinanciering naar outputfinanciering, bij de implementatie van Inspectieview Milieu, bij het verbeteren van informatiebeheersystemen en bij het afronden van opleidingsprogramma’s. Ook is aandacht nodig voor een goede verbinding van de beleidscyclus met de uitvoeringscyclus, oftewel tussen het bevoegd gezag en de omgevingsdiensten.

Implementatie

Het adviesbureau adviseert omgevingsdiensten een actieve houding aan te nemen rond de implementatie van de Omgevingswet. De Wet VTH zal, samen met het onderliggende besluit en de onderliggende regeling, via de Invoeringswet opgaan in de Omgevingswet. Hierbij is het uitgangspunt dat dit beleidsneutraal plaatsvindt.

* De Wet VTH is de werktitel van een wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Sinds 14 april 2016 is de wet VTH in werking getreden en daarmee onderdeel van de Wabo.