Naast burgers en ambtenaren krijgen ook volksvertegenwoordigers van doen met de nieuwe Omgevingswet. Als eindverantwoordelijke voor een vergunningentraject maar zeker ook als algemeen vertegenwoordiger van de burger. 

Ketenaanpak

Tijdens de informatiedag is benadrukt dat ketenaanpak een van de stokpaarden van de Omgevingswet is en dat dit een andere en intensievere manier van communicatie tussen de verschillende overheidslagen zal gaan vergen. 

Sprekers

Sprekers waren IPO-directeur Henry Meijdam en Edwars Stigter als directeur fysiek domein VNG. Meijdam legde de nadruk op de veranderende samenleving en de manier waarop volksvertegenwoordigers hiermee moeten omgaan. De focus moet komen te liggen op faciliteren en realiseren. Plannen moeten volgens Meijdam marginaal door de volksvertegenwoordigers worden getoetst en de inbreng van inwoners moet worden gerespecteerd. 

Stigter benoemde met name de verwachting dat inititaiteven veel ruimte krijgen. Ook moeten volksvertegenwoordigers ook hebben voor de integrale benadering die uit de Omgevingswet voortvloeit. De verschillende belangen van ruimtelijke ordening, natuur en milieu moeten in samenhang worden afgewogen.

Thema’s 

Naast informatieve toespraken was er ook ruimte om over een 3-tal thema’ s te discusieeren. Het betrof de rol van de volksvertegenwoordiger na de invoering van de Omgevingswet, participatie en regionale samenwerking. 

Vervolgbijeenkomst

op 22 september 2017 zal er opnieuw een bijeenkomst worden gehouden om concrete aanbevelingen en oplossingen te bespreken.