Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt jaarlijks bij hoeveel koolstofdioxide, methaan, lachgas en fluorhoudende gassen worden uitgestoten in Nederland. Koolstofdioxide (CO2) vormt veruit het grootste deel van de broeikasgassen. De stoffen zijn een bedreiging voor het milieu en de rechter bepaalde in 2015 in de zogenoemde Urgenda klimaatzaak dat de Nederlandse Staat ervoor moet zorgen dat de uitstoot in 2020 minimaal 25 procent lager is dan die in 1990. Voor 2016 geldt dat 11 procent minder broeikasgassen zijn uitgestoten dan in 1990, maar 1 procent meer dan in 2015.

Steenkolen en aardgas

Doordat vorig jaar drie oude kolencentrales sloten en er een groter beroep werd gedaan op aardgascentrales daalde het totale steenkoolverbruik in de elektriciteitsproductie naar 32 procent. Tussen 2011 en 2015 was het juist toegenomen van 18 procent naar 36 procent.

Het aandeel aardgas steeg naar 46 procent, terwijl het in de jaren daarvoor afnam van 60 procent in 2011 naar 42 procent in 2015. De reductie werd volgens het CBS overigens grotendeels teniet gedaan door de recordproductie van elektriciteit in 2016, ingegeven door een gedaalde import van stroom.

Greenpeace bezorgd

Greenpeace noemt de stijging van de uitstoot van broeikasgassen met 1 procent ,,geen verrassing”. De milieuorganisatie noemt het ,,onacceptabel dat Nederland in tijden van smeltend permafrost, orkanen en overstromingen blijft toekijken hoe de reductie van de CO2 stagneert”. Volgens Greenpeace moet het nieuwe kabinet ,,alle bronnen die dit veroorzaken aanpakken en dus kolencentrales sluiten, groene industriepolitiek voeren, het verkeer versneld elektrificeren en het gas uit onze wijken halen”.