Op 5 januari 2017 is de internetconsultatie Invoeringswet voor de Omgevingswet gestart. De Invoeringswet regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Ook vult deze wet de Omgevingswet op een aantal punten aan, zoals één nieuwe regeling voor planschade, die de huidige regelingen voor planschade en nadeelcompensatie vervangt.

De Invoeringswet vormt het juridische kader voor het regelen van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Via dit loket hebben gebruikers toegang tot de informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, ze kunnen er ook vergunningen aanvragen, meldingen doen en zien welke regels en beleid van toepassing zijn.

Daarnaast is er het voornemen om via de Invoeringswet een nieuwe opzet te introduceren voor de vergunningplicht voor bouwactiviteiten. De vergunning voor een bouwactiviteit wordt gesplitst in een vergunning voor de technische regels waaraan een bouwwerk moet voldoen en een vergunning die volgt uit het omgevingsplan die onder meer bepaalt of er een op een specifieke locatie gebouwd kan worden. Gemeenten krijgen hierbij meer vrijheid om te bepalen of een omgevingsvergunning noodzakelijk is.

De internetconsultatie van de Invoeringswet loopt van 5 januari tot 3 februari 2017.

Bekijk hier de consultatieversie van de wettekst en de consultatieversie van de memorie van toelichting.