Op 3 september 2020 brengt de Rli zijn advies uit ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’. In dit advies dringt de raad er op aan om te gaan sturen op een sterke afname van bodemdaling en pleit de raad voor een gebiedsgerichte uitvoering in veenweidegebieden. Het advies wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Over het advies

Bodemdaling in veenweidegebieden leidt tot steeds meer problemen, zoals CO2-uitstoot en teruggang in natuur- en waterkwaliteit. Bovendien leidt het tot oplopende kosten voor waterbeheer. Voortgaan op het pad van ontwatering, met aanhoudende bodemdaling en CO2-uitstoot tot gevolg, is volgens de raad op de lange termijn geen optie.

In het advies betoogt de raad dat een omslag nodig is in het waterbeheer van veenweidegebieden: van peilverlaging naar peilverhoging. Om deze omslag te realiseren moet de overheid hier gericht op sturen. Dat gebeurt nu onvoldoende. De raad werkt dit in het advies uit in vier aanbevelingen.

Lees meer over het advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’  https://www.rli.nl/in-voorbereiding/bodemdaling-in-veenweidegebied-het-groene-hart

Interviewverzoeken

Mocht u aandacht willen besteden aan het advies, dan kunt u een interviewafspraak aanvragen met de voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff of raadslid André van der Zande, via Anneke.verschoor@rli.nl. Bij belangstelling kunt u voorinzage krijgen. Interviewafspraken kunnen gemaakt worden vanaf maandag 31 augustus 2020. Op publiceren rust een embargo tot 3 september 00:00 uur.