Op 15 september is de begroting 2021 bekendgemaakt. De belangrijkste punten op het gebied van de fysieke leefomgeving zijn:

Terugdringen CO2-uitstoot

  • Er wordt een CO2-heffing voor de industrie met een hoge CO2-uitstoot ingevoerd. Door de invoering van deze heffing worden bedrijven gestimuleerd om hun werk- en bedrijfsprocessen duurzaam in te richten.
  • CO2-reductiemaatregelen n.a.v. Urgenda, zoals het terugdringen van elektriciteitsproductie door kolen en de invoering van Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) 

Stikstof

  • Het kabinet heeft tot 2030 in totaal 5 miljard euro beschikbaar gesteld voor voor het terugdringen van het stikstofoverschot en het behouden van flora en fauna en het vergroten van het perspectief op ruimte voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen (zoals woningbouw en infrastructuur).

Gaswinning Groningen

  • Het kabinet heeft in februari besloten tot de versnelde afbouw van de gaswinning in Groningen. Door de genomen maatregelen is het mogelijk om vanaf medio 2022 de gaswinning in Groningen naar nul te brengen in een gemiddeld jaar.

Investeringen voor infrastructuur en woningbouw

  • Het kabinet investeert 1,5 miljard euro voor onderhoud aan het spoor en (water)wegen, de veiligheid van (fiets)infrastructuur, versnelling van de woningbouwimpuls en verduurzaming van Rijksvastgoed.
  • Er komt in 2021 in totaal 295 miljoen beschikbaar voor woningbouw;
  • Het kabinet zet in op het bouwen van extra woningen en versterkt de betrokkenheid van het Rijk;
  • Het kabinet wil voor de huishoudens met een middeninkomen en lager inkomen ondersteunen door  tijdelijke huurkortingen te realiseren, een opkoopbescherming mogelijk te maken en huurstijgingen te beperken.

Herstructurering bedrijventerreinen en winkelcentra

Gemeenten kunnen met behulp van een Rijksbijdrage bedrijventerreinen en winkelcentra herstructureren.