De VNG komt tot de conclusie dat het wetsvoorstel integreert in de Wet natuurbescherming, maar onvoldoende aansluit bij de vier verbeterdoelen van de Omgevingswet. Wel wordt de kanttekening gemaakt dat de integratie van de Wet natuurbescherming in het stelsel van de Omgevingswet nog niet in zijn totaliteit kan worden beoordeeld. De consequenties voor de uitvoeringspraktijk worden pas inzichtelijk als ook het Aanvullingsbesluit natuur bekend is.

De VNG heeft de volgende aanbevelingen gedaan:

Omgevingsvisie

Het opnemen van de huidige eisen waaraan de nationale natuurvisie en de proviciale natuurvisies volgens de Wet natuurbescherming moeten voldoen in het Omgevingsbesluit en dit te vermelden in de Memorie van Toelichting bij de Aanvullingswet.

Programma

In de Memorie van Toelichting duidelijk op te nemen dat het niet de bedoeling is dat gemeenten als eerste aan de lat staan voor het opstellen van een programma indien een Rijks- of provinciaale omgevingswaarde voor natuur wordt overschreden.

Planvorming

Voor meer flexibiliteit in de procedure voor omgevingsplannen en vermindering van de onderzoekslasten is het belangrijk dat in de Memorie van Toelichting wordt uitgewerkt in hoeverre bij Natura 2000-onderzoek en flora- en faunaonderzoek beter kan worden aangesloten bij het juiste schaal- en detailniveau van omgevingsplannen en omgevingsvergunningen, en wat hiervan het effect is op de gewenste vermindering van de onderzoekslasten.

En om in de Memorie van Toelichting te verduidelijken in hoeverre de procedure waarbij provincies een afwijkingsmogelijkheid bij de omgevingsverordening kunnen toepassen indien een gemeente een gebiedsgerichte aanpak en een soortenmanagementplan heeft vastgesteld, ook hulp biedt voor de vaststelling van omgevingsplannen.

Vergunning

Voor zorgvuldige vergunningverlening bij Natura 2000-activiteiten dient in het Omgevingsbesluit te worden geregeld dat de uitgebreide procedure van de Algemene wet bestuursrecht daarop van toepassing is. De VNG verzoekt om dit aan te geven in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel en dit later in het Aanvullingsbesluit natuur / Omgevingsbesluit op te nemen.

Verduidelijken

Het is onduidelijk bij het vervallen van de huidige volledigheidstoets uit de Wet natuurbescherming onduidelijk wie straks moet beoordelen of alle benodigde publiekrechtelijke toestemmingen voor Natura 2000-activiteiten en flora- en fauna-activiteiten zijn verleend dan wel aangevraagd.

De VNG wil dat een aantal begrippen verder worden verduidelijkt met het oog op de m.e.r.-procedure. Zoals het begrip ‘referentiekader’.

Vanuit het oogpunt van vermindering van onderzoekslasten in de Memorie van Toelichting moet worden verduidelijkt of de mogelijkheid van vrijstelling voor onderzoeken bij flora-fauna activiteiten alleen geldt voor gemeenten, of dat burgers en bedrijven ook gebruik kunnen maken van de vrijstelling.

Het verduidelijken van het begrip ‘andere feitelijke handeling’ dat gebruikt wordt in de begripsomschrijving voor een Natura 2000-activiteit.

De VNG is van mening dat in het geval de gemeente het bevoegd gezag is maar een instemmingsbesluit nodig is van het Rijk of de provincie, het Rijk en provincie in die gevalleen zelf verantwoordelijk zijn voor toezicht en handhaving.