De VNG nodigt gemeenten uit om deel te nemen aan de proeftuin voor de implementatie van het Wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV). Gemeenten krijgen zo zicht op de uitvoerbaarheid en de gevolgen van het wetsvoorstel.

De proeftuin is er voor gemeenten die de WMEBV volledig of op een onderdeel daarvan willen testen, of kennis willen nemen van de voortgang en bevindingen van de pilots.

De doelstellingen zijn:

  • Een helder beeld krijgen van wat er minimaal nodig is om te voldoen aan de WMEBV.
  • Inzicht krijgen in de haalbaarheid en randvoorwaarden voor de implementatie.
  • Het verzamelen van slimme oplossingen met opschalingspotentieel.
  • De leerkosten voor gemeenten verlagen door de ontwikkeling van toolkits.

Daarbij laten de pilots zien of de handreiking WMEBV, ontwikkeld in opdracht van BZK, voldoet of aanpassing behoeft.

Kosteloos

De proeftuin wordt mogelijk gemaakt door steun van het ministerie van BZK. Gemeenten die meedoen aan de pilots krijgen kosteloos ondersteuning van de VNG. Lokaal gemaakte kosten zijn voor rekening van de deelnemers.

WMEBV

Dit wetsvoorstel wijzigt bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) over elektronisch bestuurlijk verkeer. Door de WMEBV krijgen burgers en ondernemers het recht om digitaal met de overheid te communiceren. De gemeente moet de digitale kanalen aanwijzen die burgers en ondernemers daarvoor kunnen gebruiken. Bij het gebruik van de digitale weg gelden nieuwe waarborgen, zoals notificatie, ontvangstbevestiging en termijnverlenging bij storing. Ook wordt de overheid verplicht om passende ondersteuning te bieden bij bestuurlijk verkeer. Deze ondersteuning moet zijn afgestemd op de aard van de dienstverlening en de doelgroepen.

Inwerkingtreding

1 januari 2022 is de beoogde datum van de inwerkingtreding van de WMEBV.

Aanmelden voor deelname aan de proeftuin kan via de VNG.