De wijzigingen betreffen:

Voor het Besluit inzamelen afvalstoffen:

  • De omschrijving van het begrip afgewerkte olie wordt uitgebreid, deze omschrijving heeft ook betrekking op industiële olie.
  • Er wordt bepaald dat bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen afzonderlijk ingezameld dienen te worden.
  • De verplichting tot de terinzagelegging van de gegevens die zijn aangeleverd voor vermelding op de lijst van inzamelaars vervalt (artikel 5 Besluit inzamelen afvalstoffen). Ook vervalt de inperking van de duur van vermelding op de lijst van inzamelaar tot een periode van 5 jaar (artikel 7 besluit inzamelen afvalstoffen). 
  • De opgave in de aanvraag voor een inzamelvergunning van het gebied waarvoor de aanvrager de verplichting op zich neemt om de aangeboden afvalstoffen op te halen vervalt en de verplichting om de aanvraag van de vergunning in vijfvoud in te dienen (artikel 10 Besluit inzamelen afvalstoffen).

Voor het Besluit omgevingsrecht:

  • De wijziging dat binnen een jaar na publicatie van (een wijziging van) het afvalbeheerplan het bevoegd gezag dient te toetsten of vergunningen voldoen aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan. Vervolgens dient het bevoegd gezag de vergunningvoorschriften te actualiseren indien noodzakelijk. 

Voor het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen:

  • Er wordt een begripsbepaling toegevoegd, namelijk bouw- en sloopafval.
  • Er komt een vrijstelling van het stortverbod van afvalstoffen buiten inrichtingen voor meststoffen waarvan het gebruik is toegestaan op grond van het Besluit gebruik meststoffen, de vervallen vrijstelling voor bouw- en sloopafval dat tot granulaat is verwerkt wordt hersteld en de vrijstelling van (ongebroken) bouw- en sloopafval dat bestaat uit natuursteen of beton wordt geregeld.
  • De bijlage van het Besluit vrijstellingen stortafval buiten inrichtingen komt te vervallen.

Voor het Besluit beheer autowrakken:

  • De oorspronkelijke volgorde van de opsomming van het begrip voertuig wordt hersteld.

Er is een overgangsbepaling die bepaald dat een vermelding op de lijst van inzamelaars die heeft plaatsgevonden voor inwerkingstreding van dit besluit van onbepaalde duur wordt en niet langer een maximale geldingsduur van 5 jaar heeft.