Reguliere voorbereidingsprocudure de standaard

De reguliere voorbereidingsprocedure van 8 weken voor een Omgevingsvergunning zal onder de Omgevingswet de standaard worden. De uitgebreide procedure zonder tijdslimiet mag door een gemeente worden gebruikt bij internationaarechtelijke of Europese verplichtingen, bij vergunningen die tot ingrijpende gevolgen voor het milieu kunnen leiden of wanneer de aanvrager van de Omgevingsvergunning daarom verzoekt. 

Gemeentekoepel

De VNG, tezamen met IPO, de Unie van Waterschappen, de G32 en G4 vermoeden dat het in de voorbereidingsfase creeeren van publiek draagvlak voor complexe projecten moeilijker zal worden. De gemeentekoepel stelt: ‘In de zienswijzefase krijgen partijen gelegeneheid die belangen in te brengen en mee te denken over het ontwerp-besluit voordat over de aanvraag wordt besloten waardoor het maatschappelijke draagvlak wordt vergroot en maatschappelijke risico’s worden beperkt. De opgelegde reguliere procdure biedt daar juist geen mogelijkheid toe. Dit is naar ons idee een gemiste kans.’

Menskracht

De vrees is dat regionale overheden als reactie meer gesloten normen zullen opnemen in voorschriften wat weer kan leiden tot meer onderzoeksverplichtingen en minder flexibliliteit. Juist deze gevolgen wil de Omgevingswet tegengaan. De gemeentekoepel is echter van mening dat deze vrees ongegrond is en dat gemeenten niet nodeloos voor de uitgebreide procedure zullen kiezen. Deze procudure vereist namelijk veel menskracht en dat kunnen gemeenten zich niet verooloven.