Deze regel wordt ingevoerd om ervoor te zorgen dat er geen schade aan het milieu ontstaat door de afvoer van het afvalwater naar het riool en oppervlaktewater. Vandaag is de wijziging in het Activiteitenbesluit gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2017, 305).

Zuiveren van afvalwater

Bedrijven kunnen kiezen om:

  • het afvalwater zelf te zuiveren
  • een mobiele installatie te laten komen om het afvalwater te zuiveren, of
  • gebruik te maken van een collectieve zuiveringsinstallatie

Om bedrijven de tijd te geven om een collecieve zuiveringinstallatie te gebruik, kunnen ze bij de gemeente (bij lozing op de riolering) of bij het waterschap (bij lozing op het oppervlaktewater) uitstel van uitvoering aanvragen tot uiterlijk 1 januari 2021.

Drift en teeltvrije zone

Daarnaast komen er voorschriften voor drift (verwaaiing van gewasbeschermingsmiddelen) en voor de teeltvrije zone, die op een nog te bepalen tijdstip laten dit jaar in werking gaan treden, als de Ministeriële Regeling is gepubliceerd in de Staatscourant.