In Nederland zijn er 19 bedrijven met leidingen voor stoffen als tolueen, chloor, zoutzuur, waterstof en koolstofdioxide. In 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen in werking getreden. Hierin staat dat leidingen voor bovengenoemde stoffen vanaf 1 juli 2017 aan strenge veiligheidsnormen moeten voldoen. Voor gas- en olieleidingen geldt dit als vanaf 2014.

Veiligheidsmaatregelen

Uit een recente controle van de inspectie Leefomgeving en Transport blijkt dat in de meeste gevallen de exploitanten van de leidiingen maatregelen hebben getroffen waardoor de risico’s voor de veiligheid kleiner zijn geworden, zoals:

  • het extra markeren van de ligging van de leiding, 
  • extra procesbeveiliging, 
  • extra onderhoud, 
  • meer (interne) inspecties, 
  • het verlagen van de druk.