De rechter heeft geoordeeld dat de Staat een luchtkwaliteitsplan moet vaststellen dat aan de Europese en Nederlandse regelgeving voldoet. Het huidige Nationaal Samenwerkingsprogamma Luchtkwaliteit (NSL) voldoet hier niet aan. Het NSL geeft alleen een opsomming van de landelijke maatregelen, maar er wordt niet per knelpunt een opsomming van de te treffen maatregelen benoemd. Het nieuwe luchtkwaliteitsplan moet maatregelen bevatten die ervoor zorgen dat alle overschrijdingen op de kortst mogelijke termijn zullen zijn verdwenen. Ook mag de Staat geen maatregelen meer nemen die leiden tot voortgaande of nieuwe overschrijdingen van de grenswaarden. 

Overschrijding Grenswaarden

De termijn om aan de grenswaarden te voldoen is al geruime tijd verstreken, maar de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide worden nog steeds op meerdere locaties in Nederland overschreden. Zie ook ons eerdere nieuwsbericht: Luchtvervuiling in Nederland

Bodemprocedure

Milieudefensie en stichting Adem zijn van mening dat de Staat niet voldoende doet om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De behandeling van de bodemprocedure tegen de staat vindt op 14 november 2017 plaats.