Vooral in het oosten van het land staan plant- en diersoorten op uitsterven als gevolg van de huidige droogte en die van vorig jaar.

Het gaat om vlindersoorten in Drenthe die afhankelijk zijn van veen, zoals veenbesblauwtje; veenbesparel- moervlinder; veenhooibeestje. Ook zeldzame plantensoorten zuchten onder de droogte, zoals verschillende soorten zegge.

Op de Sallandse Heuvelrug is volgens Natuurmonumenten bovendien een „dramatische daling” te zien van het aantal kamsalamanders, heikikkers en diverse soorten libellen. Ook vissen als beekprik worden ernstig bedreigd door het droogvallen van beken in het oosten en zuiden van het land.

De beide periodes van droogte zijn volgens de natuurbeheerders de „genadeklap” voor een landschap dat al tientallen jaren lijdt onder verdroging, door onder meer ontwatering voor de landbouw, overvloedige stikstof en aanplant van bomen.