Volgens het hof is een reductie van 25 procent ten opzichte van 1990 in het jaar in 2020 noodzakelijk voor de Staat om te voldoen aan zijn zorgplicht. 

Volgens het hof is de uitstoot is onverminderd hoog gebleven en is de klimaatverandering een reële dreiging waartegen de burgers moeten worden beschermd. Tussen nu en 2030 zal de uitstoot aanzienlijk verminderd moeten worden. Het hof stelt dat Nederland op basis van het huidige beleid in 2020 een vermindering van maximaal 17 procent zal bereiken. Dat is onder de norm van 25 tot 40 procent die in de klimaatwetenschap en het internationale klimaatbeleid noodzakelijk wordt geacht voor geïndustrialiseerde landen. 

Als niet wordt ingegrepen bestaat er een risico dat “de huidige generatie wordt geconfronteerd met verlies van leven of een verstoring van het gezinsleven”. 

De Staat moet de proceskosten voor Urgenda vergoeden. Van een schadevergoeding is geen sprake.

Reactie kabinet

Het kabinet zal het oordeel van het gerechtshof bestuderen met het oog op een cassatie, maar stelt in een reactie het vonnis wel te zullen uitvoeren. Een cassatie wordt overwogen, omdat het kabinet vraagtekens zet bij de manier waarop beleidskeuzes van de regering juridisch worden getoetst. Volgens de landsadvocaat schrijft de Trias Politica (scheiding van de machten) voor dat de rechter zich niet mengt in politiek besluiten. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat de rechtbank niet op de stoel van de politiek is gaan zitten, aangezien de rechtbank rechtsbescherming moet bieden, ook in zaken tegen de overheid. En Nederland zich heeft gebonden aan internationale verdragen, die rechtsgeldig en dus juridisch toetsbaar zijn door de Nederlandse rechter.

Zie ook ons eerdere nieuwsbericht: Moet overheid meer doen tegen uitstoot CO2?