Stelkampsveld is een natuurgebied in de provincie Gelderland. Stikstof, verdroging en verzuring vormen de bedrijving voor de natuur. De maatregelen om natuur te herstellen  worden uitgevoerd in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregelen en moet zorgen dat de gronden ingericht kunnen worden. 

Natuurdoelstellingen

Omdat de provincie verplicht is de PAS-maatregelen uit te voeren om de natuurdoelstellingen te halen, moet het bestemmingsplan worden hierzien via een provinciaal inpassingplan. Het ontwerp-inpassingsplan zal naar verwachting na de zomer aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

Maatregelen

De maatregelen die in het gebied nodig zijn:

  • In sommige sloten moet het waterpeill omhoog;
  • Sommige sloten moeten gedempt worden;
  • er moeten percelen worden afgegraven;
  • Er moet op sommige plaasten nieuw bos komen;
  • Op sommige plaatsen moet bos omgevormd worden tot heide.

Uitvoering maatregelen

De PAS-maatregelen worden uitgevoerd door het waterschap, samen met de provincie Gelderland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.