Discussiedocument

De bedoeling van het document is dat aan de hand van de opgenomen verhaallijnen vanuit verschillende invalshoeken (gezond en veilig, economisch duurzaam en karakteristiek Noord-Holland) samen met de toekomstige opgaven wordt gekeken en stil gestaan bij de impact daarvan op de:

  • economische transitie
  • energietransitie
  • verstedelijking
  • mobiliteit
  • klimaatverandering
  • gezonde leefomgeving
  • afname natuur

Totstandkoming

Het document is tot stand gekomen nadat uitgebreid input is gevraagd van gemeenten, waterschappen, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners van Noord-Holland. 

Omgevingsvisie

Op 9 oktober wordt er door PS een debat gehouden over de hoofdambitie en doelen voor de omgevingsvisie. Op 18 december 2017 besluiten PS over de daadwerkelijke koers en de terinzagelegging wordt verwacht medio juni 2018.