Het rapport is in opdracht van de NAM opgesteld. Waarschijnlijk hebben de lekkages al voor 1987 plaatgevonden tijdens de aanlegfase, productie of behandeling van gas. De verontreiniging met de minerale olie is aangetroffen op een diepte van 60 tot 80 centimeter. En vormt geen gevaar, nu de locatie is verhard met asfalt. De locatie wordt nu gebruik voor de injectie voor productiewater.

Bodemsanering

De NAM heeft eind april melding gemaakt van de bodemverontreiniging bij de provincie Overijssel. De provincie spreekt van een ‘spoedeisende saneringsnoodzaak’. Antea Group geeft in het rapport aan dat van een spoedeisend geval van bodemsanering geen sprake is.