Met het opgaan van de Wet milieubeheer in de Omgevingswet zullen mileuregels die eerder onder de Wet mileubeheer vielen deels onder het beheer van gemeenten gaan vallen. Gemeenten zich daarmee actief moeten gaan bezighouden met de onderwerpen uit de Wet mileubeheer door het opnemen van een aantal regels uit de Wet milieubeheer in het omgegingsplan. De melingsplicht en vergunningplicht blijft ook onder de werking van de nieuwe Omgevingwet bestaan. 

Omgevingsplan

Een gemeentelijk omgevingsplan zal bijvoorbeeld regels moeten gaan bevatten over geluid, trilling, geur en veiligheid. Het Besluit Activiteiten Leefomgeving (hierna: Besluit) zal delen van het Activiteitenbesluit gaan vervangen maar zal het niet in zijn geheel gaan overnemen.  Enkele branches kunnen qua regelgeving niet terugvallen op dit Besluit en gemeenten krijgen in die gevallen een rol toebedeeld. 

In het omgevingsplan zullen gemeenten regels kunnen vastleggen voor de gevallen die niet in het Besluit worden opgenomen. De gemeente krijgt daarmee de mogelijkheid om een grotere rol te pakken. Het Besluit heeft wel een instruerende rol voor gemeenten. 

Toekomstige situatie 

DCMR Mileudienst Rijnmond geeft op haar website een mooi overzicht van de toekomstige situatie van bedrijfsmatige activiteiten genoemd. In dit overzicht geeft de milieudienst aan dat een aantal, in het Besluit genoemde, bedrijven vergunningplichtig zal blijven. Daarnaast blijven de meeste bedrijven meldingsplichtig. Het Besluit bevat daarnaast per branche milieuvoorschriften voor diverse activiteiten die daarmee niet onder verantwoording van de gemeente en het Omgevingsplan gaan vallen. Bij deze landelijke voorschriften moeten de best bestaande technieken worden toegepast. Naast regels over geluid, trilling, geur en veiligheid zullen milieuregels voor bepaalde bedrijven in het gemeentelijke Omgevingsplan worden opgenomen. Het betreft kleineren bedrijven zoals hotels, pensions en conferentieoorden; restaurants, cafetaria’s, snackbars en cateringbedrijven; cafés, discotheken, concertpodia, muziektheaters en evenementenhallen; verblijfsrecreatie, dagrecreatie en sportfaciliteiten; detailhandel en ambachten, supermarkten en bouwmarkten; gebouwen voor permanente of tijdelijke bewoning, penitentiaire inrichtingen, onderwijs- en kantoorgebouwen, welzijnszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, kerken; dierenasiel, dierenklinieken, hondenfokkers- of trainers, maneges; brandweerkazernes, politiebureaus, ambulancediensten; parkeergarages, natte textielreiniging en rioolgemalen. 

Bouwbesluit 

Het besluit vervangt niet alleen de Wet milieubeheer maar ook het Bouwbesluit. Dit lijkt op het eerste gezicht wat vreemd omdat het Bouwbesluit een sterke associatie met bouwen heeft. Het bouwbesluit bevat echter ook gebouwgebonden milieuaspecten zoals energiebesparing.