Een motie over de vraag of een reguliere of uitgebreide procedure bij de afhandeling van een vergunningaanvraag moet worden gevolgd was het belangrijkste onderwerp bij de behandeling van de AMvB’s. Dit onderwerp is ook zeer belangrijk voor projectontwikkelaars. 

NEPROM

Diverse particuliere spelers, waaronder de NEPROM, zijn van mening dat de motie niet aansluit op de doelstellingen van de Omgevingswet. Het doel is immers om besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving te versnellen en te verbeteren. Daarnaast is het doel van de Omgevingswet ook dat het omgevingsrecht inzichtelijker, meer voorspelbaar en makkelijker in het gebruik moet worden. Het behalen van deze doelen staat nu op losse schroeven. 

Inspraak en rechtsbescherming

NEPROM en consorten zijn  verder van mening dat het in het kader van gelijkheid en rechtszekerheid is aan te bevelen om een procedure te hanteren. De wet voorziet verder voldoende in inspraak en rechtsbescherming. 

Aanpassing is aangenomen

Tot tevredenheid van NEPROM en consorten is de betreffende motie aangepast. De uitgebreide procedure kan alleen met instemming van de aanvrager worden toegepast. 

AMvB’s 

De betreffende AMvB’s zijn het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, het Omgevingsbesluit, het Besluit Kwaliteit Leefomgeving en het Besluit Acitviteiten Leefomgeving.