De bescherming van natuur, milieu, gezondheid en landschap moet minimaal gelijk blijven. Dit is een van de garanties die de minister heeft gegeven bij de ontwikkeling van de Omgevingswet en Aanvullingswetten. De verenigde natuur- en milieuorganisaties zijn van mening dat deze garantie teveel onder druk komt te staan omdat de nieuwe wetgeving veel meer mogelijkheden zal bieden om op lokaal niveau zelf normen te stellen en ook af te wijken van normen. Een gelijk beschermingsniveau na de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Aanvullingswet Natuur is dan ook volgens de organisaties niet gegarandeerd.

Veilige en gezonde leefomgeving met goede omgevingskwaliteit 

De verenigde natuur- en milieuorganisaties vrezen dan ook dat de minister het doel van de nieuwe Omgevingswet, een veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, niet zal kunnen bereiken door deze vrijheid van normtoepassing op lokaal niveau. De belangen van de initiatiefnemers van activiteiten in de leefomgeving hebben een te groot gewicht ten opzichte van het bereiken van die veilige en gezonde leefomgeving aldus de Milieufederatie. 

Volksgezondheid

In haar brief aan de Raad van State pleiten de natuur- en milieuorganisaties ook voor een betere bescherming van de volksgezondheid. Bestaande milieunormen voldoen niet meer. De organisaties geven aan dat binnen de huidige normen luchtvervuiling en geluidsbelasting dusdanig groot zijn dat mensen er ziek van kunnen worden. De organisaties pleiten daarom voor het opnemen van streefwaarden voor fijnstof, NO2 en ozon. De luchtkwaliteit mag zeer zeker niet verder mag verslechteren zolang deze streefwaarden niet zijn bereikt. De verenigde natuur- en milieuorganisaties vinden de invoering van de nieuwe wetgeving een unieke kans om de bestaande normen aan te scherpen. 

De verenigde natuur- en milieuorganisaties zijn de volgende: Natuur & Milieu, LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Milieudefensie en de provinciale Natuur- en Milieufederaties