De behandeling van de ontwerpbesluiten is een belangrijke stap op weg naar de stelselherziening van het omgevingsrecht. Het gaat om vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s): het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Invoeringswet

Het kabinet werkt aan verschillende trajecten die nog zullen leiden tot aanvullingen van de vier ontwerpbesluiten. Met de voorgenomen Invoeringswet Omgevingswet, waarover de openbare consultatie recent is afgerond, past het kabinet de Omgevingswet aan. De consequenties van de Invoeringswet voor de vier algemene maatregelen van bestuur komen aan de orde bij het voorgenomen Invoeringsbesluit Omgevingswet. Het ontwerp van de Invoeringswet wordt samen met de ontwerpen van het Omgevingsbesluit, het Bkl, het Bal en het Bbl voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Aanvullingswetten

Naast de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit lopen trajecten voor een viertal aanvullingswetten: bodem, geluid, grondeigendom en natuur. De voorgenomen aanvullingswetten wijzigen de Omgevingswet. De onderliggende aanvullingsbesluiten zullen de vier AMvB’s wijzigen.