In het beleidstraject ‘Erfgoed telt’ onderzoekt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in hoeverre het nodig is om beleidsmatig en financieel sturing te geven aan de veranderende positie van erfgoed in de samenleving. De ruimtelijke context van erfgoed is daarbij van belang. 

Transities, veranderingen en nieuwe regelgeving

Met de komst van de Omgevingswet en de Erfgoedwet uit 2015 is de leidende vraag of er bij gebiedsgerichte erfgoedzorg behoefte is aan nieuwe stategieen en instrumenten. Doel van het gevraagde advies is dan ook om de minister te helpen met het maken van keuzes bij het herzien va het beleid en de instrumenten voor het onroerend erfgoed aldus de Rli. Daarnaast spelen enkele veranderingen in de samenleving een rol die allen een inpact hebben op (onroerend) cultureel erfgoed. Denk aan de energietransitie, bevolkingstransitie en erfgoed dat vrijkomt door schaalvergroting in de landbouw en door ontkerkelijking. 

Ook verandert volgens de Rli de manier waarop een samenleving naar cultureel erfgoed kijkt: 

  • van objectbescherming naar cultureel erfgoed als drager en inspiratie voor gebiedsontwikkeling en -transformatie;
  • decentralisatie en vermaatschappelijking: het is minder vanzelfsprekend dat de (rijks)overheid de zorg draagt voor de instandhouding van erfgoed;
  • de komst van de Omgevingswet (2019), waarin meer ruimte komt voor decentrale integrale afweging.

Gezamenlijk advies en vragen

Tezamen met de Raad voor Cultuur zal het Rli adviseren naar aanleiding van de volgende vragen:

  1. Welke transitieopgaven zijn het meest urgent in relatie tot het onroerend cultureel erfgoed in de leefomgeving?
  2. Welke effecten hebben deze transitieopgaven op het cultureel erfgoed en is het huidige erfgoedbeleid – zowel objectgericht als gebiedsgericht – voldoende toekomstbestendig?
  3. Welke bijdrage kan cultureel erfgoed leveren bij de aanpak van de transitieopgaven?
  4. Is er behoefte aan nieuwe strategieën en (aanpassing van) instrumenten en zo ja, welke?
  5. Welke taak- en rolverdeling van zowel overheden als andere partijen in het erfgoedveld hoort daar bij?

De planning is dat het gevraagde advies in januari 2018 aan de minister kan worden gepresenteerd.