Het conceptwetsvoorstel is in 2016 via interconsultatie opengesteld voor reacties. In totaal hebben ongeveer veertig organisaties en personen gebruik gemaakt van deze reactiemogelijkheid. Tevens is het wetsvoorstel ter advisering voorgelegd aan de Raad voor de rechtspraak, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de president van de Hoge Raad der Nederlanden en de procureur-generaal bij de Hoge Raad, en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Ook heeft de adviescommissie Omgevingswet geadviseerd over de onteigeningsregels. 

De minister wil de voorgestelde onteigeningsprocedure zo versterken dat de bestuursrechter bij elke onteigening betrokken zal zijn. De huidige criteria voor onteigening algemeen belang, noodzaak en urgentie blijven gelden en worden wettelijk vastgelegd. Wat wel verandert is dat een nog duidelijker onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds het publiekrechtelijke spoor waarin de onteigeningsbeschikking tot stand komt en wordt beoordeeld door de bestuursrechter en anderzijds het civielrechtelijke spoor waarin de burgerlijke rechter de schadeloosstelling vaststelt.