Algemene spelvoorwaarden Schulinck Opleidingen
Schulinck Opleidingen organiseert prijsvragen, wedstrijden en/of spellen waarbij prijzen gewonnen kunnen/kan worden (hierna te noemen: “Acties”). Door deelname aan een Actie aanvaardt de deelnemer (hierna te noemen: “Deelnemer”) uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze Algemene Spelvoorwaarden en eventuele Specifieke Actievoorwaarden.

 • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Schulinck Opleidingen (inclusief dochterondernemingen) en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers. Alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende Actie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Schulinck Opleidingen gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 • De prijs wordt toegekend in de staat waarin deze zich bevindt. Schulinck Opleidingen is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies).
 • De winnaar(s) kan/kunnen tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
 • Voor zover vereist, zal Schulinck Opleidingen zorg dragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting, behoudens voor zover in de Specifieke Actievoorwaarden van een Actie anders is vermeld.
 • Schulinck Opleidingen is gerechtigd Deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemer(s) niet conform de Algemene Spelvoorwaarden en/of Specifieke Actievoorwaarden handelen dan wel indien de Deelnemer(s) zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot een Actie of het verloop van een Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • De winnaar(s) van de prijs zal op verzoek van Schulinck Opleidingen medewerking verlenen aan en geeft toestemming voor promotionele activiteiten van Schulinck Opleidingen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking en promotionele activiteiten met gebruik van eventuele foto’s of door de Deelnemers geleverde bijdragen via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
 • Schulinck Opleidingen neemt de persoonsgegevens op in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld. De persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Schulinck Opleidingen gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende Actie (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten). Bovendien verleent de Deelnemer toestemming om Deelnemer op de hoogte te houden van producten en/of diensten van Schulinck Opleidingen, haar partners (onder andere sponsors, producenten en adverteerders) en zorgvuldig door haar geselecteerde bedrijven.
 • Schulinck Opleidingen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een Actie en prijs noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 • Schulinck Opleidingen is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Spelvoorwaarden  alsmede de Specifieke Actievoorwaarden gedurende de looptijd van een Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden een Actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Schulinck Opleidingen daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van een Actie, zal door Schulinck Opleidingen op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar website) bekend worden gemaakt.
 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene Spelvoorwaarden en/of Specifieke Actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Spelvoorwaarden en/of Specifieke Actievoorwaarden aan.
 • Voor zover de Algemene Spelvoorwaarden afwijken van hetgeen in de Specifieke Actievoorwaarden is bepaald, prevaleren de bepalingen uit de Specifieke Actievoorwaarden.
 • Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over een Actie kunnen schriftelijk gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar Schulinck Opleidingen afdeling Marketing, Hulsterweg 82, 5912 PL Venlo of via email naar  info@schulinck.nl o.v.v. ‘Strandlaken Actie’. Schulinck Opleidingen zal zo spoedig mogelijk reageren.