Geluid in het omgevingsrecht
Opleiding

Geluid in het omgevingsrecht

Bereken de geluidshinder – beperk de overlast

Bewaren in kennisdossier

Wij praten u bij over de wetgeving en de actuele jurisprudentie omtrent geluid in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, zodat u weer op de hoogte bent. Wij bespreken verschillende geluidsvraagstukken die een rol spelen bij ruimtelijke besluiten. En actuele ontwikkelingen in de rechtspraak lichten we toe aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

Ook geven wij een doorkijkje naar de toekomstige Omgevingswet. Wij laten u zien welke veranderingen deze wetgevingsoperatie met zich meebrengen voor uw praktijk (o.a. de invoering van geluidproductieplafonds voor gezoneerde industrieterreinen). Wij bespreken ook de toekomstige wijzigingen tijdens deze opleiding

Volg deze opleiding op:

10 december 2019
Utrecht
€ 599,-
excl. btw per deelnemer

Informatie en contact

Organisatorische informatie
Anouk Franssen
Anouk Franssen
Senior Projectassistent Opleidingen
Yvonne Vergoossen
Yvonne Vergoossen
Senior Projectassistent Opleidingen
Inhoudelijke informatie / Incompany
Joyce Teurlincx
Joyce Teurlincx
Product Manager Opleidingen
Toon extra contact informatie
Verberg extra contact informatie

Cedeo erkend

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met 9,6 als een klanttevredenheidscijfer!

Toon meer informatie
Verberg meer informatie

Geluid speelt bij vrijwel elk ruimtelijk besluit (o.a. bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen) een belangrijke rol. Enerzijds zijn er de belangen van bedrijven die vragen om een zorgvuldige inpassing van de vergunde bedrijvigheid. Anderzijds zijn er de belangen van omwonenden die verstoken willen blijven van (een toename van) geluidhinder en graag zo min mogelijk bedrijvigheid en andere hinder gevende functies (zoals bijv. industrie of evenementen) in hun omgeving willen. Deze belangen vergen een complexe belangenafweging en een zorgvuldige motivering door de gemeenteraad en in voorkomend geval burgemeester en wethouders.

Met de komst van de Omgevingswet gaat ook de geluidwetgeving op de schop. Er lopen twee wetgevingstrajecten: de Omgevingswet met de uitvoeringsbesluiten (AMvB’s) en het aanvullingsspoor geluid (Aanvullingswet Geluid en Aanvullingsbesluit Geluid). De Omgevingswet en de AMvB’s zullen de nodige wetswijzigingen met zich brengen. Dat zal de nodige veranderingen voor de praktijk tot gevolg hebben.
Zo vervalt bijv. het Activiteitenbesluit en het daarin opgenomen stelsel van landelijk geüniformeerde en rechtstreeks werkende geluidimmissienormen. Daarvoor in de plaats komt het Besluit kwaliteit leefomgeving die, door middel van instructieregels, gemeenten verplicht om geluidnormen in het omgevingsplan op te nemen. De Aanvullingswet Geluid en het Aanvullingsbesluit gaan de Wet geluidhinder (incl. de samenhangende regelingen) vervangen.

Wij laten u zien welke veranderingen deze wetgevingsoperaties met zich meebrengen voor uw praktijk (o.a. de invoering van geluidproductieplafonds voor gezoneerde industrieterreinen). Tijdens de opleiding bespreken ook de toekomstige wijzigingen.

Kenmerken

Niveau:
Verdieping
Uitvoering:
Eendaagse opleiding
Datum(s):
10 december 2019
Docent(en):
Dhr. R. Benhadi
Bestemd voor:
 • Afdelingshoofd/Teamleider
 • Beleidsmedewerker
 • Toezichthouder/Vergunningverlener
 • Medewerker bezwaar en beroep

Programma

9:00
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

Doel ochtenddeel: huidig recht
 • Overzicht juridisch speelveld: welke geluidregelingen zijn er en bij welke besluiten speelt geluid een rol?
 • Actualiteiten rechtspraak
 • Inzicht in valkuilen bij besluitvorming
 • Tips & tricks om maximaal gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden
Onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen zijn (o.a.) de volgende:
 • Verhouding goede ruimtelijke ordening tot sectorale geluidswetgeving;
 • De verdeling van geluidsruimte op gezoneerde industrieterreinen (geluidverkaveling);
 • Emissie- en/of immissienormen in een bestemmingsplan;
 • Het inbouwen van waarborgen in een bestemmingsplan om geluidshinder te voorkomen;
 • Het stellen van maatwerkvoorschriften aan inrichtingen in verband met ruimtelijke ontwikkelingen;
 • De beoordeling van de aanvaardbaarheid van optredende geluidhinder en de invulling van de beoordelingsvrijheid door het bevoegd gezag;
 • Geluidgevoelige objecten, en (nuance)verschillen in beoordelingskaders; toekomstige ontwikkelingen op het gebied van geluidswetgeving (Aanvullingswet Geluid en Omgevingswet).
12.30 uur – 13.30 uur lunch

Doel middag: toekomstig recht (Omgevingswet en Besluit kwaliteit leefomgeving, Aanvullingswet Geluid)
 • Welke wetswijzigingen kunnen we verwachten?
 • Wat houden deze wetswijzigingen in?
 • Wat betekenen deze wetswijzigingen voor de praktijk?
 • Hoe kunnen we ons voorbereiden op deze wetswijzingen?
 • Welke mogelijkheden uit toekomstige wetgeving kunnen nu ook al toegepast

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.

16.30 uur
Einde programma

Leerdoelen

Na het volgen van deze training kan de deelnemer:
 • De mogelijke gevolgen overzien van de uitspraken in de jurisprudentie en hoe deze toe te passen. 
 • Besluiten zodanig voorbereiden dat aannemelijk is dat deze stand houden bij de bestuursrechter.
Tijdens de opleiding is voldoende ruimte voor praktijkvragen.

Docent(en)

Dhr. R. Benhadi
Rachid Benhadi is Advocaat bij Hekkelman Advocaten N.V. en promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Expert op het gebied van het omgevingsrecht, met een specialistische focus op geluid. Rachid publiceert en doceert veelvuldig over de normering van geluid. In zijn praktijk staat hij overheden, ontwikkelende partijen en industrie bij.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.