Werkgevers akkoord met uitvoering derde WW-jaar

Werkgevers akkoord met uitvoering derde WW-jaar

Nieuws
Bewaren in kennisdossier
09 mei 2017

Zowel het bestuur van MKB-Nederland als dat van VNO-NCW heeft  met inachtneming van een aantal duidelijke uitgangspunten ingestemd met de inrichting van een centrale uitvoeringsfaciliteit voor een private aanvulling op de WW. Het is uiteindelijk aan cao-partijen om de keuze te maken om al dan niet van deze faciliteit gebruik te maken. Werknemers betalen de premie, die maximaal 0,75 % van het loon kan bedragen.

Zorgen

In beide besturen is een aantal duidelijke zorgen geuit over de op te tuigen constructie. Dat heeft geleid tot een aantal uitgangspunten voor het vervolg: de gekozen constructie moet niet leiden tot extra bureaucratische rompslomp en administratieve lasten bij werkgevers; er moet een garantie zijn dat de werknemerspremie ook echt een werknemerspremie blijft en in de toekomst niet alsnog op het bordje van de werkgever komt te liggen; ook mag er geen sprake zijn van precedentwerking - de constructie is puur en alleen voor de uitvoering van het derde WW-jaar. Tot slot willen leden een continue, kritische controle op de werkbaarheid en doelmatigheid van het nieuwe construct.

Vooruitkijken

Met hun instemming sluiten de werkgevers het boek van het sociaal akkoord uit 2013. De leden hechtten er waarde aan om hun handtekening onder dat akkoord gestand te doen. Ze benadrukken dat nu de grote vragen die voorliggen voor de arbeidsmarkt moeten worden beantwoord. De risico’s en lasten van het werkgeverschap moeten worden teruggebracht, zodat werkgevers werknemers weer langer aan zich kunnen binden. Dit vraagt om aanpassing van de loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte en de Wet werk en zekerheid. Daarnaast willen de werkgevers samen met de vakbeweging op een moderne en actiegerichte manier mensen wendbaar en weerbaar maken voor de arbeidsmarkt.

Bron: ANP

Reageren